“ვილაპარაკოთ და ვწეროთ ქართულად” – ქართული ენის უნიკალური სახელმძღვანელო

დაიბეჭდა ქ ა რ თ უ ლ ი ენის უ ნ ი კ ა ლ უ რ ი სახელმძღვანელო, – “ვილაპარაკოთ და ვწეროთ ქართულად”. ავტორები – იოსებ(სოსო) ლებანიძე და ნინო ლებანიძე.

წ ი გ ნ შ ი სრულყოფილადაა წარმოდგენილი ენათმეცნიერების სხვადასხვა მცნება და ცნება, ფონეტიკა, გრამატიკის სრული კურსი – მორფოლოგია და სინტაქსი, მართლწერა და მართლმეტყველება. პუნქტუაცია.

დაწერილია მ ა რ ტ ი ვ ი და გ ა ს ა გ ე ბ ი ენით! შეიცავს 500 – მდე გვერდს.

ეს წ ი გ ნ ი უნდა იყოს ყველა ოჯახში! საჭიროა ყ ვ ე ლ ა და თითოეული ქ ა რ თ ვ ე ლ ი ს ა თ ვ ი ს ყველგან და ყოველთვის და ამით ყველაფერია ნ ა თ ქ ვ ა მ ი !

საქართველოს მ ც ხ ო ვ რ ე ბ თ ა თ ვ ი ს და ე მ ი გ რ ა ნ ტ ე ბ ი ს ა თ ვ ი ს ! ე მ ი გ რ ა ნ ტ თ ა ოჯახებისათვის ! ჩ ი ნ ო ს ნ ე ბ ი ს თ ვ ის !  ი უ რ ი ს ტ ე ბ ი ს თ ვ ი ს, ჟ უ რ ნ ა ლ ი ს ტ ე ბ ი ს ა თ ვ ი ს, ტელე/რადიო წ ა მ ყ ვ ა ნ ე ბ ი ს ა და დ ი ქ ტ ო რ ე ბ ი ს ა თ ვ ი ს,      მ წ ე რ ლ ე ბ ი ს ა და პ ო ე ტ ე ბ ი ს ა თ ვ ი ს და ა.შ.  პ ე დ ა გ ო გ – მ ა ს წ ა ვ ლ ე ბ ლ ე ბ ი ს ა თ ვ ი ს, ლ ე ქ ტ ო რ ე ბ ი ს ა თ ვ ი ს, მ ო ს წ ა ვ ლ ე ე ბ ი ს ა თ ვ ი ს ! ს ტ უ დ ე ნ ტ ე ბ ი ს ა თ ვ ი ს ! ა ბ ი ტ უ რ ი ე ნ ტ ე ბ ი ს ა თ ვ ი ს მოსამზადებლად! და რაც მ თ ა ვ ა რ ი ა, ჩვენი შ ვ ი ლ ე ბ ი ს ა და შ ვ ი ლ ი შ ვ ი ლ ე ბ ი ს ა თ ვ ი ს ! თვით ა ხ ა ლ შ ო ბ ი ლ თ ა თ ვ ი ს ა ც !!! ეს ჩ ვ ე ნ ი ყველას ე რ ო ვ ნ უ ლ ი საქმეა!

წიგნის ფ ა ს ი ა 30 ლარი! წიგნის შ ე ს ა ძ ე ნ ა დ დარეკეთ – 5 9 5 – 3 2 – 4 0 – 0 8 .

თ ა ნ ხ ი ს ჩ ა რ ი ც ხ ვ ა ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო შ ი

“ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო ს ბანკში” ან EKSPRESS ბანკში ანგარიშის ნომერი – GE38BG0000000711295500 შ ე გ ი ძ ლ ი ა თ თანხა ჩარიცხოთ პ ი რ ა დ ნომერზეც 01020000409

“ლ ი ბ ე რ თ ი ბანკში” ანგარიშის ნომერი GE23LB0711154555285000

შ ე გ ი ძ ლ ი ა თ თანხა ჩარიცხოთ პ ი რ ა დ ნომერზეც 01020000409

უ ც ხ ო ე თ ი დ ა ნ საჭირო რაოდენობის თანხა შეგიძლიათ
გამოგზავნოთ ნებისმიერი გ ზ ა ვ ნ ი ლ ი თ და ვ ა ლ უ ტ ი თ სახელზე LEBANIDZE IOSEB

გ ა მ ა გ ე ბ ი ნ ე თ თანხის ჩ ა რ ი ც ხ ვ ა პირადში ან ტელეფონით – 595 32 40 08 , ქვითარი შეინახეთ.

პატივისცემით თქვენი ს ო ს ო  ლ ე ბ ა ნ ი ძ ე

 

მაჩვენე მეტი

სხვა სტატიები

Back to top button