ეს წიგნი საჭიროა თითოეული ქართველისათვის ყველგან და ყოველთვის და ამით ყველაფერია ნათქვამი-სოსო ლებანიზე

რედაქტორი, ენათმეცნიერი

ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ა ! ! ! საქართველოს მოსახლეობავ! ემიგრანტებო!

გ რ ძ ე ლ დ ე ბ ა ხელმოწერა და თანხის ჩარიცხვა წიგნზე – ქ ა რ თ უ ლ ი ენის უ ნ ი კ ა ლ უ რ ი სახელმძღვანელო, – “ვილაპარაკოთ და ვწეროთ ქართულად”. ავტორი – იოსებ(სოსო) ლებანიძე. წ ი გ ნ შ ი სრულყოფილადაა წარმოდგენილი ენათმეცნიერების სხვადასხვა მცნება და ცნება, ფონეტიკა, გრამატიკის სრული კურსი – მორფოლოგია და სინტაქსი, მართლწერა და მართლმეტყველება.პუნქტუაცია. დაწერილია მ ა რ ტ ი ვ ი და გ ა ს ა გ ე ბ ი ენით! შეიცავს 500 – მდე (496) გვერდს.

ეს წ ი გ ნ ი საჭიროა ყ ვ ე ლ ა და თითოეული ქ ა რ თ ვ ე ლ ი ს ა თ ვ ი ს ყველგან და ყოველთვის და ამით ყველაფერია ნ ა თ ქ ვ ა მ ი !

საქართველოს მ ც ხ ო ვ რ ე ბ თ ა თ ვ ი ს და ე მ ი გ რ ა ნ ტ ე ბ ი ს ა თ ვ ი ს ! ე მ ი გ რ ა ნ ტ თ ა ოჯახებისათვის ! ჩ ი ნ ო ს ნ ე ბ ი ს თ ვ ის ! ი უ რ ი ს ტ ე ბ ი ს თ ვ ი ს, ჟ უ რ ნ ა ლ ი ს ტ ე ბ ი ს ა თ ვ ი ს, ტელე/რადიო წ ა მ ყ ვ ა ნ ე ბ ი ს ა და დ ი ქ ტ ო რ ე ბ ი ს ა თ ვ ი ს, მ წ ე რ ლ ე ბ ი ს ა და პ ო ე ტ ე ბ ი ს ა თ ვ ი ს და ა.შ. და ა.შ.

პ ე დ ა გ ო გ – მ ა ს წ ა ვ ლ ე ბ ლ ე ბ ი ს ა თ ვ ი ს, ლ ე ქ ტ ო რ ე ბ ი ს ა თ ვ ი ს, მ ო ს წ ა ვ ლ ე ე ბ ი ს ა თ ვ ი ს !  ს ტ უ დ ე ნ ტ ე ბ ი ს ა თ ვ ი ს ! ა ბ ი ტ უ რ ი ე ნ ტ ე ბ ი ს ა თ ვ ი ს მოსამზადებლად!

და რაც მ თ ა ვ ა რ ი ა ჩვენი შ ვ ი ლ ე ბ ი ს ა და შ ვ ი ლ ი შ ვ ი ლ ე ბ ი ს ა თ ვ ი ს! თვით ა ხ ა ლ შ ო ბ ი ლ თ ა თ ვ ი ს აც!

ეს ჩ ვ ე ნ ი ყველას ე რ ო ვ ნ უ ლ ი საქმეა!

წიგნის ფ ა ს ი ა 30 ლარი!

გ თ ხ ო ვ თ, ჩ ა ე რ თ ე თ ! ნუ დ ა ი ზ ა რ ე ბ თ! ნუ დ ა ი შ უ რ ე ბ თ! ნუ გ ა დ ა ს დ ე ბ თ!

ს ა ქ ვ ე ლ მ ო ქ მ ე დ ო დ შეგიძლიათ ჩარიცხოთ მ ე ტ ი ც შესაძლებლობისდა მიხედვით! რაც საქმეს წაადგება და სათანადოდ აღინიშნება!

თქვენ ა ვ ტ ო მ ა ტ უ რ ა დ ხდებით წიგნის მ ფ ლ ო ბ ე ლ ი და ეხმარებით წიგნის გ ა მ ო ც ე მ ა ს!

თ ა ნ ხ ი ს ჩ ა რ ი ც ხ ვ ა ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო შ ი

“ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო ს ბანკში” ან EKSPRESS ბანკში ანგარიშის ნომერი – GE38BG0000000711295500 ან პირად ნომერზე 01020000409 ლებანიძე იოსებ.

“ლ ი ბ ე რ თ ი ბანკში” ანგარიშის ნომერი GE23LB0711154555285000 ან პირად ნომერზე 01020000409 ლებანიძე იოსებ.

უ ც ხ ო ე თ ი დ ა ნ საჭირო რაოდენობის თანხა შეგიძლიათ
გამოგზავნოთ ნებისმიერი გ ზ ა ვ ნ ი ლ ი თ და ვ ა ლ უ ტ ი თ სახელზე LEBANIDZE IOSEB

გ ა მ ა გ ე ბ ი ნ ე თ თანხის ჩ ა რ ი ც ხ ვ ა პირადში ან ტელეფონით – 595 32 40 08 , ქვითარი შეინახეთ.

პატივისცემით თქვენი ს ო ს ო ლ ე ბ ა ნ ი ძ ე

გთავაზობთ NewsPlus.Ge

მაჩვენე მეტი

სხვა სტატიები

Back to top button